droomtraject 'Clinge in 2016'. [pagina 4]

download

 

 

Op stap naar Clinge 2016

Vervolg van het droomtraject Clinge 2016.

 

 

 

Team Verkeer en Veiligheid

 

 

In het kader van de WMO ontwikkelpilot van de gemeente Hulst is door de dorpsraad en een aantal actieve bewoners een droomtraject uitgevoerd dat eindigde in een drukbezochte (600 bezoekers) droommarkt op zondag 24 juni 2007.
Het doel van het droomtraject was een impuls aan het zelforganiserend vermogen van de inwoners van Clinge door hen in droomteams te laten denken en werken aan het Clinge van 2016.
In de voorbereiding van het droomtraject zijn een 4-tal thema’s vastgesteld op grond waarvan de droomteams aan de slag zijn gegaan om hun ideeën en plannen op de droommarkt aan de bevolking te presenteren.
Te weten:
Voorzieningen, Wonen en Jeugd.
Dorpshart en plek voor verenigingen.
Verkeer en Milieu.
Natuur, Omgeving en Toerisme.

Korte beschrijving van Plan-Idee:

 

Centraal staat het verbeteren van de verkeersveiligheid met name voor de fietsers en het verbeteren van het comfort voor de weggebruiker.
Daarbij is slim gebruik inrichting van de openbare ruimte van belang om de kwaliteit op een qua verkeersveiligheid op een hoger plan te brengen.

Grofweg gaat het om een drietal hoofdgroepen van aandachtspunten:

A = Kruispunten
B = Obstakels en comfort
C = Vrachtverkeer

Voor elk afzonderlijk aandachtspunt is één of meerdere oplossing aangedragen.
Die zijn als zodanig gepresenteerd tijdens de Droommarkt op 24 juni 2007.
De creatieve ideeën die door het team zijn aangedragen kunnen als een inspiratiebron en/of startpunt dienen.

 

A = Kruispunten

De veiligheid (voornamelijk voor de fietsers) en de afwikkeling van verkeer op de kruispunten verbeteren.
Hierbij is essentieel dat met het volgende rekening wordt gehouden:

• De inrichting van het kruispunt duidelijk en logisch is.
• Hoe te voorkomen dat de fietser in de verdrukking komt door het andere (gemotoriseerde) verkeer en daardoor oneigenlijk gebruik maakt van het trottoir.
• De doorstroming verbeteren met de nu geldende maximum snelheid.
• Het zicht op het andere verkeer verbeteren en waar mogelijk verbeteren.
• Bots-obstakels rondom zoveel mogelijk vermijden omdat zij bij ongevallen de kans op letstel verhogen.

 

B = Obstakels en comfort

Het onderhoudsniveau van de verhardingen / bestratingen en gebouwen en de inrichting van de openbare ruimte en het rijgedrag van de weggebruikers zijn belangrijke factoren bij het ontstaan van ongevallen. Daar waar mogelijk is het wenselijk dat vooral op de punten met de grootste risico’s verbeteringen worden nagestreefd.
In hoofdzaak gaat het om de volgende punten:

• Een meer comfortabele gebruik mogelijk maken van de paden en straten door gebruikers van rollator en rolstoelen.
• De hoge snelheid van het gemotoriseerde verkeer tegengaan.
• Het fatsoenlijk en sociaal parkeren van auto’s.
• Het creëren van een haltevoorziening (parkeerplaats) voor een taxi of reisbus in het dorpscentrum.
• Het beter zichtbaar maken van obstakels en rijbaan scheidingen.
• Doorgaande trottoirs c.q. voetpaden met zo weinig mogelijk obstakels en belemmeringen.
• Openbare verlichting.
• Verpaupering van de openbare ruimte en gebouwen tegengaan.


C = Vrachtverkeer

Het doorgaande vrachtverkeer zoveel mogelijk uit het centrum van Clinge weghalen om de (verkeers)veiligheid voor de andere weggebruikers vooral voor de fietsers en voetgangers te verbeteren. Dit zal ook een belangrijke bijdrage leveren aan het woon- en leefgenot in het dorp. Dit overigens niet zonder oog te houden voor de belangen vrachtwagenchauffeurs, die bijvoorbeeld gebruik maken van de vrachtwagenparkeerplaats in de Tiberghienweg.
Aandachtspunten hierbij zijn:

• De bereikbaarheid van winkels, instellingen en andere zaken.
• De bereikbaarheid van het bedrijventerrein.
• Verwijzing van het doorgaande vrachtverkeer via andere wegen en straten.
• Een duidelijke en eenvoudige ontsluiting van de vrachtwagenparkeerplaats naar de doorgaande hoofdweg (Woestijnestraat).
• De afsluiting moet zodanig zijn ingericht dat dit logisch en duidelijk is voor het vrachtverkeer zodat ook handhaving mogelijk is. De afsluiting mag geen belemmering geven voor het overige verkeer.

 

Concrete uitwerking van de verschillende ideeën en plannen:

 

A = Kruispunten.

• kleine aanpassingen aan de bestaande bestrating (inrichting iets aanpassen)
• uitbreiding met paden / wegen
• bebakeningen
• bebordingen
• markeringen
• (grote) reconstructie van het kruispunt.

B = Obstakels en comfort.

• Het onderhoudsniveau van bestratingen te verhogen bijvoorbeeld door de oneffenheden in de bestratingen te verwijderen.
• Onverharde paden verharden met elementen verharding of gesloten verharding.
• Het schoonhouden van de openbare ruimte.
• Het vergroten van parkeerplaatsen.
• Het aanleggen van een parkeerplaats voor alleen taxi en reisbussen.
• Markeren.
• De verlichting beter af te stemmen op de behoefte (bijvoorbeeld avondbranders omschakelen naar nachtbranders)
• Bebakeningen. Het verwijderen van te lage palen / blokken en deze eventueel vervangen door beter zichtbare en smallere bebakening.

C = Vrachtverkeer.

• Bebordingen.
• Bewegwijzering naar bedrijventerrein Clinge.
• Verwijzingsborden voor het vrachtverkeer.
• Inrichting van de vrachtwagenparkeerplaats aanpassen (keerlus).
• Handhaving van de regels door het bevoegde gezag (controle door de politie).
• Voorlichting en informatievoorziening.

Termijn van realisering.

Gekeken kan worden of kleinere aanpassingen gaandeweg op korte termijn uitgevoerd door mee te lopen met reguliere en andere geplande werkzaamheden in de openbare ruimte. De kennis, middelen en expertise om dit uit te voeren is vooral aanwezig bij de gemeente. Door goed communicatie tussen de uitvoerende organisaties en de bevolking (dorpsraad) kan veel winst geboekt worden aangezien de gemeente zelf over voldoende kennis en middelen beschikt.
Grotere reconstructies vergen veel investering en zullen pas op een langere termijn uitgevoerd kunnen worden vanwege planvorming, inspraak, financiering en voorbereidingen van de werkzaamheden.

Het doorgaande vrachtverkeer zoveel mogelijk beperken staat ook bij de gemeente hoog op de agenda ook voor andere dorpskernen. De ideeën over vrachtverkeer sluiten hierbij goed aan bij de gemeentelijke plannen voor heel de gemeente Hulst. Wellicht is het daardoor mogelijk om een aantal belangrijke punten al op korte termijn uit te voeren.


Financiën

Door zoveel mogelijk aan te sluiten bij reguliere en geplande werkzaamheden door het gemeentelijke personeel voor het uitvoeren van eenvoudige werkzaamheden kunnen de kosten beperkt blijven en kunnen toch verbeteringen worden gerealiseerd.
Door het maken van beheerplannen en het reserveren van financiën kunnen onderhoudszaken beter gestructureerd en efficiënter uitgevoerd worden. Hierbij kan de Dorpsraad een rol als klankbord spelen.
Voor zaken van een grotere orde, die apart moeten worden opgepakt zal veelal een groter budget noodzakelijk zijn. De dorpsraad mist de expertise om daar schattingen van te maken. Deze expertise moet in het voorkomende geval van elders worden aangesproken.
De Dorpsraad kan een actieve rol spelen in het verwerven van budget voor gewenste aanpassingen. Zij kan dit nooit alleen en zal daarvoor samenwerking zoeken met andere belanghebbende partijen zoals de gemeente, het waterschap, wooncorporaties etc. Naast investeringen van belanghebbende partijen zullen de mogelijkheden van verschillende subsidieregelingen op lokaal, regionaal, provinciaal, nationaal en europees niveau zullen daarbij afgetast worden.
Samenwerking met verschillende andere (weg)beheerders zoals Waterschap, Provincie Zeeland en het Rijk is hiervoor een eerste vereiste.

 

 

Nog dit jaar gaat de opdracht eruit om het kruispunt van de Molenstraat/ 's Gravenstraat in Clinge aan te pakken. Al meer dan 5 jaar staat dit gevaarlijke punt bovenaan de top tien van irritaties bij de Clingenaren. Vooral tijdens het droomtraject in 2007 kwam het gevaarlijke kruispunt als een van de grootste knelpunten in ons dorp naar voren. Het team Verkeer en Veiligheid van het droomtraject in Clinge heeft een tekening gemaakt van een praktische, betaalbare oplossing. Deze tekening wordt door de gemeente bijna een op een overgenomen. Vooral de verkeersveiligheid voor de fietsers staat bij deze oplossing centraal. Er wordt een klein stuk extra fietspad gecreeerd om de fietsers die van de grens komen te beschermen. Ook voor fietsers die vanuit de Molenstraat richting het centrum van het dorp rijden biedt dit een extra bescherming. Tevens worden er aanpassingen gedaan aan het fietspad in de Molenstraat zodat fietsers die over willen steken beter beschermd worden. Het is een oplossing die voorlopig, zeker voor de fietsers, een flinke verbetering oplevert. Geld hiervoor is door wethouder Clen de Kraker bij de Provincie aangevraagd. Met deze reconstructie is Dorpsraad Clinge voorlopig al heel content. Binnen nu en 5 jaar zijn er plannen om de 'sGravenstraat richting de grens open te breken in verband met de riolering.

Ook de betonblokken aan de kerk worden door de gemeente verwijderd. De blokken vormden voor de dorpsbewoners een bron van irritatie aangezien er al meerdere malen, vooral oudere mensen, blessures hebben opgelopen door de betonnen kubussen. Ook auto's kwamen tientalle keren in aanraking met het beton. De gemeente gaat struikjes planten op de plaatsen waar de blokken nu staan. Ook deze opdracht gaat nog in 2008 de deur uit.

Dit zijn twee belangrijke punten op de agenda van het team Verkeer en Veiligheid van het droomtraject die nu worden opgelost. Dromen zijn geen bedrog in Clinge!

 
Namens de initiatiefgroep “Droomtraject Clinge in 2016”
Ellen Verstraten, Molenstraat 103 Clinge.
telefoon: 0114 - 316954.
email: verstraten@zeelandnet.nl