droomtraject 'Clinge in 2016'. [pagina 3]

download

 

 

Op stap naar Clinge 2016

Vervolg van het droomtraject Clinge 2016.

 

 

Team Wonen en Voorzieningen

 

In het kader van de WMO ontwikkelpilot van de gemeente Hulst is door de dorpsraad en een aantal actieve bewoners een droomtraject uitgevoerd dat eindigde in een drukbezochte (600 bezoekers) droommarkt op zondag 24 juni 2007.
Het doel van het droomtraject was een impuls aan het zelforganiserend vermogen van de inwoners van Clinge door hen in droomteams te laten denken en werken aan het Clinge van 2016.
In de voorbereiding van het droomtraject zijn een 4-tal thema’s vastgesteld op grond waarvan de droomteams aan de slag zijn gegaan om hun ideeën en plannen op de droommarkt aan de bevolking te presenteren.
Te weten:
Voorzieningen, Wonen en Jeugd.
Dorpshart en plek voor verenigingen.
Verkeer en Milieu.
Natuur, Omgeving en Toerisme.

Korte beschrijving van Plan-Idee:

 

a. Informatievoorziening en veiligheid.
Clinge is maar een klein dorp, maar toch zijn er meer voorzieningen dan de meeste mensen weten. Het idee is om daar wat aan te doen door meer initiatieven en voorzieningen die in Clinge aanwezig zijn beter gelegenheid te bieden zich aan de bewoners te presenteren. Een voorbeeld van voorzieningen die voor velen nog te onbekend zijn en in een aantal gevallen ook nog niet voor iedereen beschikbaar zijn, de voorzieningen van de Stichting Tragel. Daar liggen voor de komende jaren zowel voor de Stichting Tragel als voor de bewoners van Clinge nog tal van mogelijkheden, die nu nog onvoldoende worden benut.

 

b. Invulling van het Vermeerplein.
Het Vermeerplein biedt tal van mogelijkheden voor een nieuwe invulling. Het idee is om de bewoners te vragen hoe die invulling er uit moet zien,. Daar is een begin mee gemaakt door de bezoekers van de droommarkt te vragen hoe zij de invulling van het Vermeerplein zien.

 

c. Mobiliteit
Bushaltes en de buurtbus zijn voorzieningen die men in Clinge graag wil handhaven.

 

d. Bedrijvigheid.
In Clinge moet het in de toekomst prettig zakendoen zijn en moeten (kleine) ondernemers zich zoveel mogelijk gesteund weten door de bewoners van het dorp.
De dorpsraad zal zoveel mogelijk initiatieven nemen om te bereiken dat bewoners en verenigingen in Clinge oog hebben voor de belangen van de bedrijven in het dorp zelf.

 

e. School en samenleven.
Er liggen al plannen klaar voor een brede vensterschool in Clinge, die midden in de lokale samenleving staat. Het is een taak van de basisschool en de stichting de Linie om dit plan verder op te pakken en uit te werken. De dorpsraad wil in deze ontwikkeling graag een actieve rol spelen, samen met groepen actieve burgers.
Een mooi voorbeeld van een activiteit die de school midden in de samenleving plaats is het leefbaarheidsonderzoek dat door de leerlingen van groep 7 en 8 is uitgevoerd tijdens het droomtraject. De resultaten zijn huis aan huis verspreid.
Het zou mooi zijn als een dergelijk onderzoek een keer in de 2 jaar kan worden herhaald.

 

f. Opslagruimte voor verenigingen.
In Clinge worden zoveel grootschalige activiteiten georganiseerd dat de verenigingen een probleem hebben met de opslag van materialen die ze daarbij nodig hebben. Denk aan partytenten, spullen voor de kerstmarkt etc.
De dorpsraad gaat onderzoeken samen met de gemeente en Malpertuus wat de mogelijkheden zijn om dit op te lossen. Dat mag geen belemmering zijn voor de “evenementendichtheid” in Clinge. 

Concrete uitwerking van de verschillende ideeën en plannen:

 

a. Informatievoorziening en veiligheid.
Verdere uitbouw van de mogelijkheden van de Website van Clinge www.dorpsraadclinge.eu gekoppeld aan informatie die regelmatig huis aan huis wordt verspreid.
Een centraal punt waar mensen terecht kunnen voor informatie en eventueel op weg geholpen kunnen worden met de oplossing van hun vragen.
Regelmatig lezingen en presentaties over zaken die in het dorp spelen.

 

b. Invulling van het Vermeerplein.
De resultaten daarvan worden nader uitgewerkt en vormen de basis voor een in overleg met bouwtechnisch bureau Boutek uit te werken contourenplan. De uitkomst daarvan wordt gepresenteerd aan Woongoed Zeeuws Vlaanderen.

 

c. Mobiliteit
Belangrijk is dat de mensen ook van het openbaar vervoer gebruik maken. De dorpsraad kan activiteiten ontwikkelen om dat te bevorderen. Verder is belangrijk dat het voor mensen die in Clinge wonen en wat minder mobiel zijn gemakkelijk wordt gemaakt om activiteiten te bezoeken. Voor dergelijke initiatieven is het belangrijk dat de bewoners er ook gebruik van maken.

 

d. Bedrijvigheid
Belangrijk is dat de dorpsraad voortdurend bevordert dat er aandacht is voor de positie van bedrijven in het dorp.

 

e. School en samenleven.
De dorpsraad zal actief de plannen van de basisschool en de stichting de Linie waar mogelijk ondersteunen bij de uitvoering van het plan voor een brede basisschool. Deze plannen liggen al helemaal klaar en zijn reeds gedeeltelijk uitgevoerd.

 

f. Opslagruimte voor verenigingen.
De dorpsraad zoekt samen met Malpertuus en de gemeente naar een oplossing.


pijl Termijn van realisering.
Informatievoorziening en veiligheid / Voortdurend
Wat hebben Stichting Tragel en Clinge elkaar te bieden? / 2007-2008
Invulling van het Vermeerplein / 5 jaar
Behoud van bedrijven in Clinge / Voortdurend
Mobiliteit / Voortdurend
Brede Vensterschool / 2007
Opslagruimte voor verenigingen / 2 jaar

 

 

pijl Financiën
Informatievoorziening en veiligheid / 200 euro per jaar.
Wat hebben Stichting Tragel en Clinge elkaar te bieden? / N.v.t.
Invulling van het Vermeerplein / In overleg met Woongoed Zeeuws- Vlaanderen die tevens het project zal bekostigen.
Behoud van bedrijven in Clinge / N.v.t.
Mobiliteit / N.v.t.
Brede Vensterschool / Stichting de Linie
Opslagruimte voor verenigingen / Tussen 1000 euro (een paar containers) en 50.000 euro (aanbouw)


 

 
 
Namens de initiatiefgroep “Droomtraject Clinge in 2016”
Ellen Verstraten, Molenstraat 103 Clinge.
telefoon: 0114 - 316954.
email: verstraten@zeelandnet.nl