droomtraject 'Clinge in 2016'. [pagina 2]

download

 

 

Op stap naar Clinge 2016

Vervolg van het droomtraject Clinge 2016.

 

 

 

Team Jeugd.

 

In het kader van de WMO ontwikkelpilot van de gemeente Hulst is door de dorpsraad en een aantal actieve bewoners een droomtraject uitgevoerd dat eindigde in een drukbezochte (600 bezoekers) droommarkt op zondag 24 juni 2007.
Het doel van het droomtraject was een impuls aan het zelforganiserend vermogen van de inwoners van Clinge door hen in droomteams te laten denken en werken aan het Clinge van 2016.
In de voorbereiding van het droomtraject zijn een 4-tal thema’s vastgesteld op grond waarvan de droomteams aan de slag zijn gegaan om hun ideeën en plannen op de droommarkt aan de bevolking te presenteren.
Te weten:
Voorzieningen, Wonen en Jeugd.
Dorpshart en plek voor verenigingen.
Verkeer en Milieu.
Natuur, Omgeving en Toerisme.

Korte beschrijving van Plan-Idee:

Het team Jeugd heeft aan de hand van een enquête onder jongeren tussen 10 en 16 jaar gepeild wat de jeugd op Clinge graag gerealiseerd zou willen zien.
Daaruit kwam een groot aantal wensen naar voren, echter drie projecten springen er duidelijk uit.


a. IJsbaan (457 sloebers)
Als de weergoden het weer een keer toestaan door vriesweer in de winter kan de gezelligheid in Clinge vooral voor jongeren een enorme impuls krijgen door ervoor te zorgen dat er een natuurijsbaan is. Wat daarvoor nodig is dat het dorp voorbereid is op een vorstperiode en een stuk land of parkeerterrein wat onder water gezet kan worden.

b. Gelegenheid voor sport en ontmoeting.
Het idee is om op 3 of 4 verschillende plekken in Clinge de jeugd gelegenheid te bieden om samen te komen en iets leuks te doen zoals een sportactiviteit. Het idee om dit niet te concentreren maar verspreid door het dorp te doen komt voort uit de langgerektheid van het dorp. De gedachten gaan uit naar skaten, fietscross, tafeltennis, basketbal en speelmogelijkheden voor kleinere kinderen.
De dorpsraad wil daarbij zoveel mogelijk aansluiten op voorzieningen die er nu al zijn, zoals de skatevoorziening aan de Frans Halsstraat.

c. Zwemmen en recreëren in de Natuur.
Een zaak van langere adem is de wens om in de omgeving van Clinge een mogelijk in de natuur te creëren om te zwemmen en te recreëren. Men heeft daarvoor het oog laten vallen op de Witte Bergen. Een alternatief voor de kortere termijn. 

 

Concrete uitwerking van de verschillende ideeën en plannen:


a. IJsbaan:
Er moet een stuk land of bijvoorbeeld een parkeerplaats worden gevonden die geschikt is om onder water te zetten en voldoende bereikbaar is voor de bewoners (jong en oud). Verder gaat men op zoek naar een organisatie die in staat is om een dergelijke plaats op het goede moment snel onder water te zetten. Verder gaat men aan de slag met de voorbereiding van de aankleding van de IJsbaan, te weten zitgelegenheid, sneeuwschuivers, koek en sopie.
Tot slot zal er elk jaar aan het begin van elke winter een “IJsdans” worden uitgevoerd om de weergoden gunstig te stemmen (grapje).

 

b. Gelegenheid voor sport en ontmoeting
Men gaat aan de slag met het in kaart brengen van geschikte plaatsen waar in Clinge gelegenheid kan worden geboden om elkaar te ontmoeten en (sportief) te bewegen.
Vervolgens vindt er een inventarisatie plaats van welke mogelijkheden er allemaal zijn en welke voorzieningen en eventueel toestellen daar bij horen. Sommige zaken zijn heel eenvoudig en hoeven ook niet zoveel te kosten. Andere zaken zoals een skatebaan vragen over het algemeen veel grotere investeringen.
Belangrijk is in ieder geval dat buurtbewoners direct in een vroeg stadium uitgenodigd worden mee te denken over deze plannen.

De dorpsraad en de actieve bewoners kunnen dit niet allemaal zelf en gaan ook op zoek naar organisaties en bedrijven die kunnen helpen en (financieel) concrete initiatieven kunnen steunen.
Dit alles in goed en intensief overleg met de betrokken gemeentediensten.

Termijn van realisering.

 

a. IJsbaan:
Men mikt op realisering in de winter van 2008-2009. Als er een strenge winter komt in 2007-2008 kan misschien snel geschakeld worden en kan het eventueel wat geïmproviseerd al dat jaar gerealiseerd worden.

b. Gelegenheid voor sport en ontmoeting:
1e Resultaten realiseren binnen 2 jaar (2009) en het volledige plaatje rondmaken binnen 4 jaar dus 2011.

c. Natuurlijke zwem en recreatiegelegenheid.
Dit is duidelijk een project van de lange adem. Met een verkenning of het überhaupt mogelijk is kan al snel worden begonnen. Als deze verkenning positief uitpakt moet toch zeker op een realiseringstermijn worden gerekend van 5 tot 7 jaar. In de tussentijd wordt wel gekeken of er eenvoudigere alternatieven mogelijk zijn door in de inventarisatie mee te nemen hoe bewoners van Clinge en dan vooral de jeugd gebruik kan maken van bestaande zwemvoorzieningen van bijvoorbeeld Tragel of een nabijgelegen camping


Financiën

 

a. IJsbaan:
De kosten van het onder water zetten van een stuk land of parkeerterrein worden
geschat tussen de € 1.000,00 en € 1.500,00. De kans lijkt groot dat dit bedrag
relatief eenvoudig kan worden verworven door bijvoorbeeld:
a. Toegangskaarten en/of een ijsvereniging oprichten met lidmaatschapskaarten.
b. Sponsorbijdragen van bedrijven.
c. Fondsen van verschillende organisaties aanspreken bijvoorbeeld, de woningstichting en banken.
d. Loten verkopen op bijvoorbeeld de kerstmarkt.

 

b. Ontmoeten en bewegen:
Alhoewel niet alle voorzieningen voor ontmoeting en beweging veel geld zullen kosten zal het totale plan aanmerkelijke investeringen vergen.
Men wil op zoek naar financiële bronnen voor hele concrete projecten en niet alles in één keer realiseren, maar gaandeweg het totaalplaatje volmaken. Dat maakt ook de weg vrij om plannen en ideeën die weinig of geen geld kosten en zonder al te veel regelgeving te realiseren zijn, snel ter hand kunnen worden genomen.
Ideeën voor fondsenwerving zijn Jantje Beton, Anjerfonds, fondsen van banken en wooncorporaties, Johan Cruyffoundation, etc.

 

c. Natuurlijke zwem- en recreatiegelegenheid.
Dit is een idee/plan wat niet zonder professionele ondersteuning kan worden
gerealiseerd. Datzelfde geldt voor de inschatting van de kosten van een dergelijk
plan. Mits realiseerbaar is dit typisch iets waarvoor een of meerdere partijen moeten
worden gevonden die bereid zijn de projectontwikkeling op zich te nemen en ook
financieel wil investeren al dan niet aangevuld met (overheids)subsidie.
De dorpsraad en actieve burgers kunnen meedenken, meehelpen en ondersteunen en waar mogelijk meedoen aan de zoektocht naar aanvullende financiering voor bijvoorbeeld de “accessoires” (fietsstalling, kleedhokjes e.d.) van het project.
Alternatieven die in de tussentijd kunnen worden opgepakt zoals het gebruik maken van zwemgelegenheden van anderen zijn wellicht mogelijk met weinig of geen aanvullende middelen.


 

 
 
Namens de initiatiefgroep “Droomtraject Clinge in 2016”
Ellen Verstraten, Molenstraat 103 Clinge.
telefoon: 0114 - 316954.
email: verstraten@zeelandnet.nl

 

 

23.03.15